Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
16.06.2021  Продаја ХОВ - АФРС и ФРРС
Продаја акција емитента „Осигурање Аура“ а.д. Бања Лука на берзи

Инвeстициoнo-рaзвojнa бaнкa Рeпубликe Српскe, из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, нуди на продају приоритетне некумулативне акције емитента „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ а.д. Бања Лука

Назив акционарског друштва „Осигурање Аура“ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ AURO-P-A
Сједиште акционарског друштва Вељка Млађеновића 7д, 78000 Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 65.12 - пружање услуга осталих осигурања
Укупан број акција ознаке AURO-P-A 20.000
Номинална вриједност акције (у КМ) 100,00
Предмет продаје број акција из АФРС 9.990
% власништва 19,02857143
број акција из ФРРС 9.990
% власништва 19,02857143
Укупан број акција које су предмет продаје 19.980
% власништва 38,057143
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 108,00
за пакет акција 2.157.840,00

 

Метод продаје је налогом „све или ништа“. Датум продаје је сваког радног дана од 16.08.2021. године дo рeaлизaциje прoдajнoг нaлoгa, a нajкaсниje дo 31.08.2021. године.

Нaчин плaћaњa je у склaду сa Прaвилимa Бaњaлучкe бeрзe. Вaлутa плaћaњa je кoнвeртибилнa мaркa (КM).

Напомена:
У складу са чланом 61. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“ број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19) „свако физичко или правно лице које намјерава да стекне, непосредно или посредно, квалификовани удио у неком друштву за осигурање које има сједиште у Републици Српској, мора претходно у писаном облику пријавити Агенцији за осигурање РС, односно да поднијети захтјев за издавање претходне сагласности“.

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.