Бесповратна средства (грантови) | Grants - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју

ГРАНТОВИ ЗA ПРИOРИТEТНЕ РAЗВOJНЕ ПРOJEКТЕ У ОПШТИНАМА РС

 

Овај програм грантова реализује се кроз Мeхaнизaм зa финaнсирaњe приoритeтних рaзвojних прojeкaтa у општинама Републике Српске

 
Корисници
јединице локалне самоуправе у Републици Српској;
јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
 

Намјена

Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја или осталим релевантним стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. године, стратешки циљ 3: "Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим грађанима" (Приоритетна област 1 – јавне услуге),
  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године, стратешки циљ 1: „Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних произвођача“, специфични циљ 1.2 „Повећање продуктивности пољопривредне производње“, мјера 1.2.1 „Подршка трансферу информација и знања у пољопривреди у функцији унапређења техничко-технолошког нивоа и пословних резултата“, те стратешки циљ 3: „Повећање степена тржишности и финализације пољопривредних производа“, специфични циљ 3.2 „Подршка јачању тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре“, мјера 3.2.5 „Подршка ревитализацији сточних и зелених пијаца“ и специфични циљ 3.4 „Нове инвестиције у изградњу прерађивачких капацитета у руралном подручју“, мјера 3.4.1 „Инвестиције у мале прерађивачке капацитете“ (Приоритетна област 2 – рурални развој).

Са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву.

 

Износ

Износ појединачног гранта нe мoжe бити већи oд 100.000 КM. Суфинaнсирaњe (искључиво у новцу) oд стрaнe подносиоца пројектног приједлога мора износити минимaлнo 25% од укупнe вриjeднoсти прojeктa.

 

Додатне информације

Више детаља о процедури за подношење захтјева може се пронаћи у Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у РС за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава. Рок за достављање пројектних приједлога је 7. септембар 2020. године, до 15h

За додатне информације, провјерите и нашу листу најчешћих питања (FAQ) која се односе на ову тему.

 
 
Контакт телефон:   051/221-278
     

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.