Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС

ВОДИЧ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТРАНОГ УЛАГАЊА

 
Закон о страним улагањима у Републици Српској прописује да се регистрација страног улагања врши у складу са прописом којим се уређује поступак регистрације пословних субјеката у РС.
 
Поступак регистрације пословних субјеката се обавља кроз једношалтерски систем регистрације пословања у просторијама Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) на 11 локација: Бањалука, Приједор, Градишка, Добој, Модрича, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево, Соколац, Требиње и Фоча.
 
 ОПИС ПРОЦЕСА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У РС
- примјер за друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) -
 
 Посјета нотару – Оснивачки акт
 
Обраћање нотару са копијом личне карте те договор око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру.

Привредна друштва оснивају се оснивачким актом који има форму уговора о оснивању ако га оснива више оснивача или одлуке о оснивању ако га оснива један оснивач.

Приликом регистрације једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала врши се нотарска овјера потписа оснивача. Формат Одлуке о оснивању једночланог д.о.о. доступан је на интернет страници АПИФ-а на овом линку. За овјеру потписа оснивача, ако је оснивач физичко лице нотару припада награда у износу од 7 бодова (7 бодова по 0,50КМ + ПДВ = 4,095 КМ), а у случају да је оснивач правно лице нотару припада награда од 90 бодова (90 бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 52,65 КМ). Новчани дио основног капитала д.о.о. износи најмање 1 КМ и уплаћује се на привремени рачун до регистрације друштва.

Оснивачке акте д.о.о. чији је оснивачки капитал већи од 1КМ и/или је ријеч о вишечланом д.о.о. потребно је је нотарски обрадити. Минимални трошкови нотарске обраде основачког акта износе око 234 КМ (тј. нотару припада награда по тарифном броју 1, не мања од 400 бодова; 400 бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 234 КМ).

 

Посјета општини - Овјера личних докумената и потписа

Посјета општини те овјера копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те овјера потписа будућег одговорног лица која износи 10 КМ.

Једношалтерски систем код АПИФ-а – регистрација д.о.о.
 
Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију (Обрасци пријаве доступни су на интернет страници АПИФ-а: Пријава за регистрацију пословних субјеката у суду и Пријава за разврставање пословног субјекта по дјелатности-РПС1) са потребним документима (нотарски обрађен и/или овјерен оснивачки акт, овјерен потпис одговорног лица, овјерене копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица или извод из одговарајућег регистра којим се утврђује индентитет оснивача, потврда банке о извршеној уплати капитала у новцу, односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво (овлаштени процјенитељ), доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела или вриједност неунесеног неновчаног дијела оснивачког улога). Судска такса за прву регистрацију се не плаћа.

Затим је потребна објава у Службеном гласнику РС која кошта 7КМ по реду, као и уплата таксе АПИФ-у у износу од 35 КМ (Упутство за уплату таксе АПИФ-у).

Процедура регистрације подразумијева да АПИФ врши регистрацију пословног субјекта код надлежног суда, Пореске управе РС (тј. додијељен јединствени индентификациони број-ЈИБ) и разврставање пословних субјеката према класификацији дјелатности. Рок поступања АПИФ-а је 3 дана уколико је предата сва потребна документација.

Судско рјешење и обавјештење о разврставању по класификацији дјелатности преузима се код АПИФ-а.
 

Израда печата

Након преузимања рјешења о регистрацији врши се израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију судског рјешења и оргинала на увид, просјечна цијена печата је 40 КМ, а рок поступања 1 дан.

 

Пријава ПДВ у Управи за индиректно опорезивање

Захтјев за регистрацију и упис у регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Обавези пријављивања подлијежу сва лица чији опорезиви промет добрима или услугама у претходној години прелази или је вјероватно да ће прећи праг од 50.000,00 КМ. Поред тога, предузеће регистровано за обављање спољнотрговинске дјелатности подноси пријаву Управи за индиректно опорезивање БиХ за упис у регистар царинских обвезника.

Потребна документација прописана је Правилником о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 51/12) и зависи од врсте регистрације. Основни докумети потребни за регистрацију су (детаљан опис потребне документације доступан је на линку):
Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза - образац ЗР1 (Упутство за попуњавање захтјева);
• Рјешење о упису у судски регистар;
• Потврда о регистрацији код Пореске управе РС;
• Потврде о плаћеним административним таксама Управи (40 КМ);
• Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне);
 

Фискализација

Захтјев за фискализацију - посјета једном од овлаштених дистрибутера фискалних уређаја/каса ради склапања уговора, бирања фискалне касе у складу са потребама пословања те подношење иницијалног захтјева за фискализацијом. Више информација о процесу фискализације може се добити у Пореској управи РС или путем електронске поште: fiskalizacija@poreskaupravars.org.
 
 
Пријава запослених радника

Пријава запослених радника се врши у Пореској управи РС на прописаном обрасцу ПД 3100, а Упутство за попуњавање обрасца доступно је на линку.

 
Оквирна (неформална) процјена трошкова регистрације д.о.о. у Републици Српској:
Процедура Трошак
Нотарски обрађен и/или овјерен оснивачки акт:  

нотарска овјера потписа оснивача једночланог д.о.о. које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала - оснивач физичко лице (2 x 4 КМ)

8 КМ 

нотарска обрада оснивачког акта д.о.о. (више оснивача и/или виши оснивачки капитал од минималног)

234 КМ 
Овјера потписа одговорног лица 10 КМ 
Овјера личних карата (2 x 2 КМ) 4 КМ 
Такса АПИФ-у 35 КМ
Објава регистрације у „Службеном гласнику“ (7КМ x 5 редова) 35 КМ
Израда печата

40 КМ 

Укупно (оквиран износ)

132-359 KM

+ Потврда о ПДВ регистрацији (збир такси)

40 КМ

  
Изјава о одрицању од одговорности: Овај водич служи искључиво у опште информативне сврхе. Презентовани метеријал не предстваља правни савјет и не би требао бити кориштен у те сврхе. Препоручујемо да се у погледу примјењивости неког одређеног аспекта садржаја контактира надлежна институција или професионални правни савјетник. ИРБРС не гарантује потпуну/пуну тачност и може измијенити дате информације у било којем тренутку без претходне најаве. 
 
 
РЕГУЛАТИВА
 
 
РЕЛЕВАНТНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге–АПИФ: www.apif.net
Координатор за регистрацију пословних субјеката у АПИФ-у је Јован Јањић, телефон: 051/308-204, е-mail: jovan.janjic@apif.net

Влада Републике Српске, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС: www.vladars.net; www.investsrpska.net;

Управа за индиректно опорезивање БиХ: www.uino.gov.ba

Пореска управа Републике Српске: www.poreskaupravars.org

Нотарска комора Републике Српске: www.notarrs.com

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.