Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ВОДИЧ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТРАНОГ УЛАГАЊА

 
Закон о страним улагањима у Републици Српској прописује да се регистрација страног улагања врши у складу са прописом којим се уређује поступак регистрације пословних субјеката у РС.
 
Поступак регистрације пословних субјеката се обавља кроз једношалтерски систем регистрације пословања у просторијама Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) на 11 локација: Бањалука, Приједор, Градишка, Добој, Модрича, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево, Соколац, Требиње и Фоча.
 
 ОПИС ПРОЦЕСА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У РС
- примјер за друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) -
 
 Посјета нотару – Оснивачки акт
 
Обраћање нотару са копијом личне карте те договор око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру.

Привредна друштва оснивају се оснивачким актом који има форму уговора о оснивању ако га оснива више оснивача или одлуке о оснивању ако га оснива један оснивач.

Приликом регистрације једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала врши се нотарска овјера потписа оснивача. Формат Одлуке о оснивању једночланог д.о.о. доступан је на интернет страници АПИФ-а на овом линку. За овјеру потписа оснивача, ако је оснивач физичко лице нотару припада награда у износу од 7 бодова (7 бодова по 0,50КМ + ПДВ = 4,095 КМ), а у случају да је оснивач правно лице нотару припада награда од 90 бодова (90 бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 52,65 КМ). Новчани дио основног капитала д.о.о. износи најмање 1 КМ и уплаћује се на привремени рачун до регистрације друштва.

Оснивачке акте д.о.о. чији је оснивачки капитал већи од 1КМ и/или је ријеч о вишечланом д.о.о. потребно је је нотарски обрадити. Минимални трошкови нотарске обраде основачког акта износе око 234 КМ (тј. нотару припада награда по тарифном броју 1, не мања од 400 бодова; 400 бодова по 0,50 КМ + ПДВ = 234 КМ).

 

Посјета општини - Овјера личних докумената и потписа

Посјета општини те овјера копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица (овјера износи 2 КМ по листу), те овјера потписа будућег одговорног лица која износи 10 КМ.

Једношалтерски систем код АПИФ-а – регистрација д.о.о.
 
Нотар/оснивач/одговорно лице подноси АПИФ-у захтјев за регистрацију (Обрасци пријаве доступни су на интернет страници АПИФ-а: Пријава за регистрацију пословних субјеката у суду и Пријава за разврставање пословног субјекта по дјелатности-РПС1) са потребним документима (нотарски обрађен и/или овјерен оснивачки акт, овјерен потпис одговорног лица, овјерене копије личне карте/пасоша власника и одговорног лица или извод из одговарајућег регистра којим се утврђује индентитет оснивача, потврда банке о извршеној уплати капитала у новцу, односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво (овлаштени процјенитељ), доказ о средствима обезбјеђења за неуплаћени износ новчаног дијела или вриједност неунесеног неновчаног дијела оснивачког улога). Судска такса за прву регистрацију се не плаћа.

Затим је потребна објава у Службеном гласнику РС која кошта 7КМ по реду, као и уплата таксе АПИФ-у у износу од 35 КМ (Упутство за уплату таксе АПИФ-у).

Процедура регистрације подразумијева да АПИФ врши регистрацију пословног субјекта код надлежног суда, Пореске управе РС (тј. додијељен јединствени индентификациони број-ЈИБ) и разврставање пословних субјеката према класификацији дјелатности. Рок поступања АПИФ-а је 3 дана уколико је предата сва потребна документација.

Судско рјешење и обавјештење о разврставању по класификацији дјелатности преузима се код АПИФ-а.
 

Израда печата

Након преузимања рјешења о регистрацији врши се израда печата у овлаштеној печаторезници уз копију судског рјешења и оргинала на увид, просјечна цијена печата је 40 КМ, а рок поступања 1 дан.

 

Пријава ПДВ у Управи за индиректно опорезивање

Захтјев за регистрацију и упис у регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Обавези пријављивања подлијежу сва лица чији опорезиви промет добрима или услугама у претходној години прелази или је вјероватно да ће прећи праг од 50.000,00 КМ. Поред тога, предузеће регистровано за обављање спољнотрговинске дјелатности подноси пријаву Управи за индиректно опорезивање БиХ за упис у регистар царинских обвезника.

Потребна документација прописана је Правилником о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 51/12) и зависи од врсте регистрације. Основни докумети потребни за регистрацију су (детаљан опис потребне документације доступан је на линку):
Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза - образац ЗР1 (Упутство за попуњавање захтјева);
• Рјешење о упису у судски регистар;
• Потврда о регистрацији код Пореске управе РС;
• Потврде о плаћеним административним таксама Управи (40 КМ);
• Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне);
 

Фискализација

Захтјев за фискализацију - посјета једном од овлаштених дистрибутера фискалних уређаја/каса ради склапања уговора, бирања фискалне касе у складу са потребама пословања те подношење иницијалног захтјева за фискализацијом. Више информација о процесу фискализације може се добити у Пореској управи РС или путем електронске поште: fiskalizacija@poreskaupravars.org.
 
 
Пријава запослених радника

Пријава запослених радника се врши у Пореској управи РС на прописаном обрасцу ПД 3100, а Упутство за попуњавање обрасца доступно је на линку.

 
Оквирна (неформална) процјена трошкова регистрације д.о.о. у Републици Српској:
Процедура Трошак
Нотарски обрађен и/или овјерен оснивачки акт:  

нотарска овјера потписа оснивача једночланог д.о.о. које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала - оснивач физичко лице (2 x 4 КМ)

8 КМ 

нотарска обрада оснивачког акта д.о.о. (више оснивача и/или виши оснивачки капитал од минималног)

234 КМ 
Овјера потписа одговорног лица 10 КМ 
Овјера личних карата (2 x 2 КМ) 4 КМ 
Такса АПИФ-у 35 КМ
Објава регистрације у „Службеном гласнику“ (7КМ x 5 редова) 35 КМ
Израда печата

40 КМ 

Укупно (оквиран износ)

132-359 KM

+ Потврда о ПДВ регистрацији (збир такси)

40 КМ

  
Изјава о одрицању од одговорности: Овај водич служи искључиво у опште информативне сврхе. Презентовани метеријал не предстваља правни савјет и не би требао бити кориштен у те сврхе. Препоручујемо да се у погледу примјењивости неког одређеног аспекта садржаја контактира надлежна институција или професионални правни савјетник. ИРБРС не гарантује потпуну/пуну тачност и може измијенити дате информације у било којем тренутку без претходне најаве. 
 
 
РЕГУЛАТИВА
 
 
РЕЛЕВАНТНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге–АПИФ: www.apif.net
Координатор за регистрацију пословних субјеката у АПИФ-у је Јован Јањић, телефон: 051/308-204, е-mail: jovan.janjic@apif.net

Влада Републике Српске, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС: www.vladars.net; www.investsrpska.net;

Управа за индиректно опорезивање БиХ: www.uino.gov.ba

Пореска управа Републике Српске: www.poreskaupravars.org

Нотарска комора Републике Српске: www.notarrs.com

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.