Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
28.09.2017  Локалне развојне иницијативе
Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава

На основу члана II тачка 2.1. Меморандума о разумијевању, закљученог између Развојног програма Уједињених нација (UNDP), Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), број: 02-529-1/16 од 16.06.2016. године, и тачке IV Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2017/2018. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број 86/17, ИРБРС расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2017/2018

ИРБРС расписује Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).

Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја, односно стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, односе на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. године, стратешки циљ 3: „Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим грађанима.“
  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године, стратешки циљ 1: „Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних произвођача,“ специфични циљ 1.2 „Повећање продуктивности пољопривредне производње,“ мјера 1.2.1 „Подршка трансферу информација и знања у пољопривреди у функцији унапређења техничко-технолошког нивоа и пословних резултата,“ те стратешки циљ 3. „Повећање степена тржишности и финализације пољопривредних производа,“ специфични циљ 3.2 „Подршка јачању тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре,“ мјера 3.2.5 „Подршка ревитализацији сточних и зелених пијаца“ и специфични циљ 3.4 „Нове инвестиције у изградњу прерађивачких капацитета у руралном подручју,“ мјера 3.4.1 „Инвестиције у мале прерађивачке капацитете.“

Подносиоци пројектних приједлога

Пројектне приједлоге могу поднијети јединице локалне самоуправе, jaвнa прeдузeћa или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе (апликанти).

Са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву.

Вриједност пројекта

Финансијски допринос Финансијског механизма по појединачно поднесеном пројекту не може бити мањи од 50.000 КМ, нити већи од 100.000 КМ. Апликант је дужан обезбиједити средства суфинансирања реализације пројектних активности, искључиво у новцу, у износу од минимално 25% укупне вриједности пројекта.

Укупно трајање пројекта не може бити дуже од осам (8) мјесеци.

Припрема и подношење пројектних приједлога

Подносиоци пројектних приједлога припремају своје апликације у складу са Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога, које су доступне на интернет страници ИРБРС: www.irbrs.org. Смјерницама се ближе уређују услови, критеријуми, тематске области, приоритети, начин селекције пројектних приједлога, те обавезна документација која је потребна за учешће у Јавном позиву.

Приликом подношења пројектних приједлога, апликанти се морају користити прописаним обрасцем пројектног приједлога и припадајућим прилозима (Апликациони пакет), који се достављају у jeднoм (1) oригинaлнoм примjeрку, у A4 фoрмaту (увезано) и електронском формату, на ЦД-у или УСБ-у. Апликациони пакет доступан је на интернет страници ИРБРС: www.irbrs.org.

Рок за достављање пројектног приједлога је 26.10.2017. године до 15 часова.

Пројектни приједлози се достављају у зaтвoрeнoj кoвeрти, прeпoручeнoм пoштoм или на протокол ИРБРС, уз обавезно навођење пуног назива и адресе апликанта, те назнаку: „Jaвни пoзив jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2017/2018 – Приоритетна област 1/2.“ - Не отварати прије крајњег рока за достављање пројектних приједлога –, нa сљeдeћу aдрeсу:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д.
Фонд за развој и запошљавање Републике Српске
Видовданска 2
78 000 Бања Лука

Евалуација и одабир пројектних приједлога

Евалуација и одабир пројектних приједлога вршиће се према критеријумима и процедури који су утврђени Смјерницама.

О резултатима Јавног позива, апликанти ће бити обавјештени посредством интернет странице ИРБРС и писмено.

Додатне информације за апликанте

Додатне информације везано за Јавни позив могу се добити слањем упита на e-mail: lokalni.projekti@irbrs.org, најкасније седам (7) дана прије истека рока за подношење пројектних приједлога. Сва релевантна питања и одговори биће објављени на интернет страници ИРБРС.

Ради пружања подршке у процесу припреме пројектних приједлога, додатног појашњења Смјерница и критеријума Јавног позива, накнадно ће бити организовани „отворени дани“ током којих ће се потенцијални апликанти детаљније упознати са поступком и захтјевима аплицирања. О тачном термину и локацији одржавања „отворених дана,“ јединице локалне самоуправе биће благовремемо информисане.

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.