Финансијска подршка ЕУ | EU financial assistance - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

КАКО АПЛИЦИРАТИ ЗА ГРАНТОВЕ ЕУ?

 
 
КОРАК 1: Детаљна анализа проблема и потреба 
 
Да би се дефинисала пројектна идеја апликант мора поћи од детаљне анализе проблема и потреба које жели ријешити пројектом, узети у обзир општу развојну политику и приоритете (у зависности од тематике и подручја дјеловања пројекта на нивоу државе, општине, привредног субјекта, организације), као и општих услова кориштења грантова које поставља ЕУ (да је активност у складу са актвностима које финансира ЕУ). Потребно је анализирати тренутну ситуацију и сродне текуће развојне активности у одабраном подручју дјеловања, утврдити постојеће проблеме и потребе и њихове међусобне односе на свим нивоима.
 
 
КОРАК 2: Дефинисање пројектне идеје
 
Да би се дефинисала пројектна идеја потребно је одговорити на сљедећа питања:
 
Зашто?
 
Идентификовати проблем који се настоји ријешити пројектом и одговорити на питање како ће тај пројекат допринијети тој области.
  
За кога?
 
Одредити циљне групе и њихове специфичне потребе.
  
Како?
 
Дефинисати активности које ће бити предузете у току имплементације пројекта.
  
С ким?
 
Прецизирати компетенције, знања и потенцијалне партнере потребне да се пројекат имплементира.
  
Гдје?
 
Дефинисати географско подручје које ће бити обухваћено пројектом, гдје ће се пројекат имплементирати и гдје ће се осјетити његови ефекти.
   
Какве резултате ће пројекат произвести?
 
Довести резултате у везу са одрживошћу пројекта на дуги рок.
  
 
КОРАК 3: Испитивање властитих ресурса и капацитета
 
Апликант мора да испита сопствене људске, финансијске и материјалне ресурсе који су потребни за имплементацију пројекта. Потребно је да апликант има тим људи одговарајућих знања и вјештина који би учествовали у креирању пројектне идеје, у писању и управљању пројектом. Потребно је да ти људи добро познају енглески језик и да имају одређени ниво знања о ЕУ програмима. Пошто појам ЕУ гранта подразумијева бесповратна средства али не у 100% износу, то значи да апликант мора финансијски учествовати у пројекту те обезбједити одређена финансијска средства (проценат тих средстава варира од позива до позива, а обично се креће у интервалу од 15% до 50%). Апликант мора бити свјестан шта све подразумијева имплементација пројекта и мора бити спреман да одговори на захтјеве имплементације.
  
 
КОРАК 4: Пронаћи партнере у пројекту
 
Уколико се жели аплицирати за ЕУ програме партнерство је веома пожељно (код неких позива чак и обавезно). Након отварања јавног позива за поједини програм, неопходан број партнера ће бити наведен у Водичу за апликанте (Гуиделинес фор апплицантс). Партнерство је један од битних елемената приликом евалуације пројекта, као и за успјех саме имплементације пројекта. Партнери се могу пронаћи претраживањем базе података PADOR, којој можете приступити овдје.
 
 
КОРАК 5: Пратити јавне позиве
 
Потребно је пратити јавне позиве за поједине инструменте/програме како би се на вријеме аплицирало за жељени програм. Сви јавни позиви који се односе на БиХ могу се погледати овдје.
 
Након отварања позива за поједини ЕУ програм, потребно је детаљно анализирати правила позива у Водичу за апликанте (Guidelines for applicants).
 
 
КОРАК 6: Писање пројектног приједлога
 
Пројектни приједлог је разрађена пројектна идеја, дефинисана кроз циљеве, активности и резултате. Пројектни приједлог се мора поднијети у унапријед задатој форми (Европска комисија уз позив на пројекте објављује и формуларе за подношење пројеката) која мора да слиједи логику пројекта. Стога је потребно дефинисати сврху пројекта, циљеве (општи циљ и специфичне циљеве), пројектне активности и очекиване резултате, као и циљне групе. Такође, потребно је прецизно дефинисати буџет пројекта и обратити пажњу на његову одрживост.
 
Сврха пројекта је посљедица резултата, и она одређује величину пројекта у односу на ресурсе, кадрове и стратегије. Сврха је рјешење проблема у ужем смислу у односу на општи циљ. 
 
Општи циљ је на највишем хијерархијском нивоу и описује будућу промјењену ситуацију или стање које у одређеном периоду апликант жели да достигне. Не смије да буде дефинисан превише широко, нити да буде сувише амбициозан. 
 
Специфични циљеви требају да значајно допринесу остварењу општег циља и да укажу на непосредан разлог идентификације приоритета у оквиру наведеног сектора, да буду реални, да буду прецизно и провјерљиво дефинисани и да идентификују циљне групе.
 
Активности су начин на који ће се створити услови који би довели до очекиваног резултата. Активности пројекта морају да воде јасно испуњењу задатих циљева.
 
Очекивани резултати представљају крајње жељене исходе у датом сектору. Њима се описују конкретна побољшања која ће настати као резултат рада у датом сектору. Резултати треба да представљају посљедицу планираних активности и да прате редосљед активности. Резултати морају да буду такви да се могу реализовати, и морају се дефинисати на начин да се прикаже њихово оквирно временско извршавање. Резултати морају да буду мјерљиви.
 
Временски распоред - приликом дефинисања тог временског оквира треба узети у обзир ограниченост времена трајања пројекта који се финансира из ЕУ. Уколико корисник не потроши средства у том периоду она се враћају у буџет ЕУ. 
 
Циљне групе су директни корисници пројекта и морају да буду прецизно дефинисане.
 
Буџет мора да буде састављен на основу планираних активности, а захтијевана сума не смије да прелази минималне и максималне вредности које су дефинисане у Водичу за апликанте (Водич за апликанте постоји посебно за сваки позив). Буџет мора да буде прегледан, реалан, изражен у еврима без ПДВ-а, са финансијским доприносом подносиоца пројекта. 
 
Одрживост пројекта представља веома важан фактор који утиче на квалитет пројектног приједлога. Одрживост пројекта подразумјева идентификовање правих начина за наставак активности и утицај након формалног завршетка имплементације пројекта. Приликом израде пројектног приједлога неопходно је уважити претходна искуства организације, као и механизме којима ће се обезбиједити дугорочни ефекти резултата и користи који је пројекат произвео. Приликом евалуације пројекта посебно се води рачуна о томе да ли пројектне активности имају дугорочне ефекте, тј. да ли се утицај пројекта наставља и након престанка финансирањa пројекта из гранта ЕУ.
 
 
КОРАК 7: Прикупити сву потребну документацију (у складу са захтјевима појединог позива на који се жели аплицирати)
 
Уколико се жели аплицирати за поједини ЕУ инструмент/програм, потребно је доставити потребну документацију која се захтјева у Апликационом формулару (нпр. доказ о регистрацији правног лица, изјава о партнерству, индентификациони документ, документ о власништву земљишта, доказ о извршењу обавеза плаћања пореза на власништво итд.).
 
 
КОРАК 8: Испунити Апликациони формулар и све пратеће Анексе (у складу са захтјевима појединог позива)
 
У тренутку објаве јавног позива за поједини ЕУ програм, требало би да апликант већ има унапријед припремљену пројектну идеју/идеје (структуру пројекта која ће се даље разрађивати у детаље), као и прибављену одређену документацију. То је потребно из разлога што су јавни позиви отворени максимално 90 дана, што је јако кратак рок за креирање пројектне идеје, за испуњавање Апликационог формулара и пратећих Анекса и за прибављање документација, чак и у ситуацији када апликант има јако квалитетан тим људи. Након објаве јавног позива, идеје могу/требају да се модификују и прилагоде захтјевима јавног позива. Затим се креће у испуњавање Апликационог формулара и пратећих Анекса - логичка матрица, буџет итд. (за тај процес је потребно готово читаво вријеме трајања јавног позива).
 

Повезани документи

Сви документи >>

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.