Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Повољан третман страних инвеститора

 

Закон о политици директних страних улагања у БиХ - Сл. гласник БиХ 17/98, 13/03, 48/10, 22/15 и Закон о страним улагањима - Сл. гласник РС 21/18

 
Страни улагачи:
 • имају иста права и обавезе као и домаћи улагачи
 • могу основати пословни субјекат у Републици Српској под истим условима који важе за домаће улагаче
 • имају право да инвестирају и реинвестирају добит у било који сектор привредних и непривредних дјелатности у Републици Српској, и то у истом облику и под истим условима прописаним законима Републике Српске и БиХ за домаће улагаче
 • могу стицати право својине на непокретностима у складу са прописима о стварним правима.
 • имају право да врше трансфер средстава која настану као резултат њиховог улагања у Републику Српску, без ограничења, у свакој слободној конвертибилној валути
 • могу без ограничавања запошљавати раднике из иностранства, уколико није другачије одређено посебним прописима којим се уређују области рада и запошљавања страних лица.

 

Страно улагање:

 • може бити ослобођено плаћања пореских обавеза у складу са одредбама закона којим се уређује пореска политика у Републици Српској, примјењујући начела једнаког третмана страних и домаћих улагача и подстицања улагања путем стимулативне пореске политике.
 • је изузето од плаћања царина и царинских обавеза у складу са одредбама закона којим се уређује царинска политика у БиХ.
 • у основном капиталу пословног субјекта који се бави производњом оружја, муниције, експлозива за војну употребу и војне опреме и медијским пословима, не може прећи 49% основног капитала у том пословном субјекту. Уколико постоји посебно оправдан интерес, Влада Републике Српске може донијети одлуку да улог страног улагача, код одређених пословних субјеката не подлијеже рестрикцији.

 

Пословни субјекат у својини страног улагача дужан је да градоначелнику, односно начелнику општине, у којој има регистровано сједиште, достави податке о износима реализованих страних улагања до краја марта текуће године за претходну годину (пословно име субјекта, адресу сједишта, земљу страног улагача, матични број субјекта и износ страног улагања у стварима, правима и новцу изражен у конвертибилним маркама).
 

 

 Одлука о остваривању права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина (Службени гласник БиХ бр. 24/18) предвиђа:

 • ослобађање од плаћања увозних дажбина за опрему за производњу која се не производи у БиХ, а која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће поризводне технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност.
 • ослобађање и за опрему која представља улог страног лица, тачније средства за обављање регистроване дјелатности и њихови резервни дијелови, као и за материјал за изградњу и поправак грађевинских објеката за обављање дјелатности

 

 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.