Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
12.12.2017  Продаја - ФУНПРС
Јавни позив за продају некретнине у Србији

На основу члана 3. и 9. Уредбе о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/14), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБРС) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ број: ИРБ-Н-2/17
за продају некретнине у Београду, Р. Србија

1. Јавни позив је отворен до 26.12.2017. године до 12,00 часова.

2. Предмет продаје је Стан у Београду, који се користи као пословни простор, у Улици Маршала Бирјузова број 30, двособан стан на другом спрату, својина Рафинерија нафте Брод, АД Брод, Светог Саве 106, са 1/1 дијела и заједничка својина на заједничким дијеловима зграде, а налази се у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број: 2187/1, површине 1408 м2, број дијела парцеле 2, Обилићев венац, евиденцијски број посебног дијела објекта 16, број посебног дијела објекта основни 3, допунски 1, све уписано у лист непокретности број: 547 КО Стари град, Службе за катастар некретнина Стари град у фактичком и правном стању у моменту продаје.

3. Почетна продајна цијена је 817.128,00 КМ, словима: осамстотинаседамнаестхиљадастодвадесетосам и 00/100КМ или 417.790,91 EUR, словима: четиристотинеседамнаестхиљадаседамстодеведесет и 91/100 EUR

4. Право учешћа путем јавног позива имају домаћа и страна физичка и правна лица, која могу стицати некретнину у Републици Србији.

5. Понуда се подноси непосредно у сједишту ИРБРС, Бања Лука, Видовданска 2, сваким радним даном до 25.12.2017. године у времену од 8,00 до 16,00 часова, а 26.12.2017. године до 12 часова.

6. Понуда се подноси на обрасцу доступном у сједишту ИРБРС као и на Интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

7. Понуда се подноси у затвореној коверти са ознаком јавног позива: ИРБ-Н-2/17 и: „Понуда за куповину некретнине-не отварај“.

8. Понуда се може повући на писмени захтјев понуђача најкасније до истека рока за подношење понуда из јавног позива. Поврат депозита врши се у року од 5 дана од дана повлачења понуде.

9. Увид у документацију о некретнини може се вршити у сједишту ИРБРС и на интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

  • Контакт телефон за информације број: +387 51 334 759 радним даном од 8-16 часова.

10. Јавни позив је објављен на Интернет страници ИРБРС www.irbrs.org.

11. Депозит за уплату износи: 81.712,80КМ, словима: осамдесетиједнахиљадаседамстотинaдванаест и 80/100 КМ и уплаћује се на рачун Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) број: 5550070052268319 код Нове Банке а.д. Бања Лука или 41.779,09 EUR, словима: четрдесетједнахиљадаседамстоседамдесетдевет и 09/100 EUR на рачун Фонда број: 5551101010408611 код Нове банке а.д. Бања Лука. 

  • У моменту отварања понуде уплата депозита мора бити регистрована на рачуну Фонда.
  • Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену, а на уплаћени депозит не обрачунава се камата. Трошкове преноса депозита сноси понуђач.
  • Понуђач је обавезан да попуни образац понуде у своје име и изврши уплату депозита са свог рачуна у пословној банци.

12. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши износ цијене.

13. „Рафинерија нафте Брод“ а.д Брод која је некретнину која је предмет продаје исказало у пасивном подбилансу има право прече куповине те некретнине по највишој понуђеној цијени.

14. Уговор о купопродаји закључују се у року од 15 дана од дана достављања обавјештења прворангираном понуђачу.

15. Када најповољнији понуђач/ купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана достављања обавјештења или не изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року од 15 дана од дана закључивања уговора, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

16. Уговор о купопродаји некретнине у име Фонда, којим управља ИРБРС, потписује директор ИРБРС, земљишно књижни власник и купац.

17. Трошкови сачињавања, потписивања и овјере уговора, укњижбе права власништва, као и пореза и других накнада, сноси купац.

18. Понуде се отварају у сједишту ИРБРС, Видовданска бр 2, Бања Лука, дана 26.12.2017. године у 13 часова.

 

Приложена документација:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.