Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
05.12.2017  Продаја - ФУНПРС
Јавни позив за продају некретнине у Хрватској

На основу члана 3. и 9. Уредбе о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/14), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБРС), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ број: ИРБ-Н-1/17
за продају некретнине у Лукорану, острво Угљан, Р. Хрватска

1. Јавни позив је отворен до 20.12.2017. године до 12 часова.

2. Предмет продаје је одмаралиште у Хрватској у мјесту Лукоран, острво Угљан, Шеталиште Св. Ане изграђено на парцели 146/ЗГР, звана КУЋА, површине 1003 м2, уписано у з.к. ул. 574 к.о. Лукоран, што у нарави чини девастиран објекат са припадајућим земљиштем.

3. Почетна продајна цијена је 296.395,00 КМ, словима: двјестадеведесетшестхиљадаитристадеведесетпет и 00/100КМ или 151.544,36 EUR, словима: стопедесетједнахиљадапетстотиначетрдесетчетири и 36/100 ЕUR.

4. Право учешћа путем јавног позива имају домаћа и страна физичка и правна лица, која могу стицати некретнину у Републици Хрватској.

5. Понуда се подноси непосредно у сједишту ИРБРС, Бања Лука, Видовданска 2, сваким радним даном до 19.12.2017. године у времену од 8 до16 часова, а 20.12.2017. године до 12 часова.

6. Понуда се подноси на обрасцу доступном у сједишту ИРБРС као и на интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

7. Понуда се подноси у затвореној коверти са ознаком јавног позива број: ИРБ-Н-1/17 и: „Понуда за куповину некретнине-не отварај“.

8. Понуда се може повући на писмени захтјев понуђача најкасније до истека рока за подношење понуда из јавног позива. Поврат депозита врши се у року од 5 дана од дана повлачења понуде.

9. Увид у документацију о некретнини може се вршити у сједишту ИРБРС и на интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

  • Контакт телефон за информације број: +387 51 334 759 радним даном од 8-16 часова.

10. Јавни позив је објављен на интернет страници ИРБРС- www.irbrs.org.

11. Депозит износи 29.639,50 КМ, словима: двадесетдеветхиљадашестотинатридесетдевет и 50/100 КМ и уплаћује се на рачун Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) број: 5550070052268319 код Нове Банке а.д. Бања Лука или 15.154,44 ЕUR, словима: петнестхиљадастопедесетчетири и 44/100 ЕUR, на рачун Фонда број: 5551101010408611 код Нове банке а.д. Бања Лука.

  • У моменту отварања понуде уплата депозита мора бити регистрована на рачуну Фонда.
  • Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену, а на уплаћени депозит не обрачунава се камата.Трошкове преноса депозита сноси понуђач.
  • Понуђач је обавезан да попуни образац понуде у своје име и изврши уплату депозита са свог рачуна у пословној банци.

12. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши износ цијене.

13. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, које је некретнину која је предмет продаје исказало у пасивном подбилансу има право прече куповине те некретнине по највишој понуђеној цијени.

14. Уговор о купопродаји закључује се у року од 15 дана од дана достављања обавјештења прворангираном понуђачу.

15. Када најповољнији понуђач/ купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана достављања обавјештења или не изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року од 15 дана од дана закључивања уговора, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

16. Уговор о купопродаји некретнине у име Фонда, којим управља ИРБРС, потписује директор ИРБРС, земљишно књижни власник и купац.

17. Трошкови сачињавања, потписивања и овјере уговора, укњижбе права власништва, као и пореза и других накнада, сноси купац.

18. Понуде се отварају у сједишту ИРБРС, Видовданска бр. 2, Бања Лука, дана 20.12.2017. године у 13 часова.

 

Приложени документи:

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.