Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
12.08.2016  Продаја ХОВ - АФРС
Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у Акционарском друштву "Нова Борја" Теслић

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-20/2
ради продаје акција државног капитала у
Акционарском друштву за прераду дрвета
„НОВА БОРЈА“ Теслић

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2 (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), по прибављеној саглaсности Владе Републике Српске изражене у Закључку број: 04/1-012-2-1722/16 од 28.07.2016. године, донијела је Одлуку, број: 02-675/16 од 10.08.2016. године, о продаји 12.850.472 акције државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2, у Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић (у даљем тексту: Друштво), номиналне вриједности 12.850.472,00 КМ, што износи 92,63% основног капитала  у Друштву.

2. Подаци о Друштву:
Фирма: Акционарско друштво за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић
Скраћена ознака фирме: „НОВА БОРЈА“ а.д. Теслић
Сједиште: Светог Саве 96, Теслић, Република Српска; Босна и Херцеговина
Матични број: 11059775
Основна/Претежна дјелатност: 16.21 – Производња фурнира и осталих плоча од дрвета                     
Ознака хартије од вриједности Друштва: NBOR-R-A.

3. По основу финансијског реструктурисања дуга у акције извршенa је једна емисија и то:
• друга емисија - повећање основног капитала, конверзија потраживања у акције, номиналне вриједности 1.161.753,00 КМ.

4. Информациони меморандум Друштва и остале информације у вези са учешћем на тендеру садржане су у тендерској документацији и биће доступне свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 300,00 (словима: тристотине) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

5. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

6. Елементи  за вредновање понуда на тендеру су: продајна цијена, инвестиције и план запошљавања.

7. Понуде се подносе непосредно  Инвестиционо-развојној банци, Видовданска бр.2,  Бања Лука, најкасније до 14.09.2016. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 14.09.2016. године, са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.

8. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 200.000,00 (словима: двијестотинехиљада) КМ.  Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Рок важења банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесет) дана од 14.09.2016. године. Детаљно упутство о начину уплате односно обезбјеђењу депозита дато је у тендерској документацији.

9. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације - ознака тендера IRB-Т-20/2". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11. Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

12. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:
Анка Арбутина,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 776;  Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: anka.arbutina@irbrs.org

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.