Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
26.09.2013  Продаја ХОВ - АФРС
Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу „Нови аутодијелови“ а.д. Рудо

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-10/1
ради продаје акција државног капитала у

Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) на основу Одлуке, број: 02-348-1/13 од 10.09.2013. године, нуди на продају 2.839.479 акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске у Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „Нови аутодијелови“ Рудо (у даљем тексту: Друштво), што износи 100% основног капитала у Друштву.

2. Подаци о Друштву:
Назив: Акционарско друштво за производњу дијелова и прибора за моторна возила „Нови аутодијелови“, Рудо.
Сједиште: Рудо, Република Српска; Босна и Херцеговина.
Адреса: Индустријска бб.
Матични број: 11067948.
Претежна дјелатност: 34.300 - Производња дијелова за моторна возила.
Ознака хартије од вриједности Друштва: NADR-R-A

3. Информациони меморандум Друштва и остале информације везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 200,00 (словима: двијестотине) KM.

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука, SWIFT: NOBIBA22
Рачун број: BA395551101000276573
Коресподентна банка, SWIFT: DEUTDEFFXXX Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany

4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена, инвестиција и план запошљавања.

6. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 30.10.2013. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 30.10.2013. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

7. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 200.000,00 (словима: двијестотинехиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно подношењу банкарске гаранције дато је у тендерској докумтацији.

8. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације - ознака тендера IRB-Т-10/1". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најкасније 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

9. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом. Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

10. Овај Jавни позив ће се објавити у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

11. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Анка Арбутина,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 776; Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: anka.arbutina@irbrs.org
 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.