Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
10.04.2009  Продаја ХОВ - АФРС
Јавни позив за учешће на тендеру за продају државног капитала у предузећу АД Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево

На основу члана 2, 4. и 16. Правила тендерске продаје ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/06) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:
 

Ј А В Н И   П О З И В
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-6 /1
ради продаје државног капитала у предузећу

 
Акционарско друштво - Фабрика специјалних трансмисија
Источно Сарајево

 

1.  Инвестиционо-развојнa банкa Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), нуди на продају 1.786.665 акција државног капитала што чини 49,00% основног капитала предузећа Акционарско друштво - Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево (у даљем тексту: Предузеће), стратешком партнеру који ће наставити пословну активност, те преузети обавезу даљег развоја Предузећа.

2.  Подаци о Предузећу:
     Aкционарско друштво - Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево;
     Трг Илиџанске бригаде бб, Источна Илиџа;
     Република Српска, Босна и Херцеговина;
     Телефон: + 387 57 318-377;
     Шифра и назив претежне дјелатности: 34.300-Производња дијелова за моторна возила;
     Матични број: 1172620;
     Ознака ХОВ: FAST-R-A.

3.  Детаљни подаци о Предузећу и остале информације, везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа "Потврда интереса и изјава о повјерљивости" и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 3.000,00 (словима: трихиљаде) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
568 163 25000001 90 код Balkan Investment Bank  a.d. Banja Luka (за уплате у КМ),
или на девизни рачун број:
BA395681700000000611 код Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka
SWIFT: BALVBA22 преко Dresdner bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DRESDEFF, рачун број: 499/08080975/00/888

4.  Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
      - oстварен годишњи укупан приход од најмање 2.000.000,00 (словима: два милиона) КМ у свакој од посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2007. година).
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правних лица која према Предузећу имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Подношењем понуде понуђач прихвата и слиједећи услов тендера:
- поштивање Појединачног колективног уговора о раду потписаног између Синдиката и Послодавца АД ФАБРИКА СПЕЦИЈАЛНИХ ТРАНСМИСИЈА Источно Сарајево дана 19.09.2008. године, у периоду од 3 (словима: три) године након извршене приватизације.

6.  Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена,  план запошљавања и квалификација понуђача.

7.  Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 20.05.2009. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са "Понуда" и "Пратећа документација" обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 20.05.2009. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

8.  Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 150.000,00 (словима: стотинупедесетхиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђења  депозита дато је у тендерској документацији.

9.  Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком "Захтјев за куповину тендерске документације - ознака тендера IRB-Т-6/1". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац “Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10.  По пријему потписаног обрасца “Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11.  Овај јавни позив се објављује на Интернет страницама: www.irbrs.net на српском и енглеском језику.

12.  За све додатне информације у вези са овим јавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Данијела Кострешевић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 728, 334 751; Факс: + 387 51 347 090,
E-mail: danijela.kostresevic@irbrs.net    

 

 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.