Новости | News - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
 
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште
31.07.2007  Приватизација
Упутство о садржају Програма финансијског реструктурирања

На основу члана 16б. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 51/06, 01/07 и 53/07), члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 56/06) и члана 26. тачка е) Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Управа Инвестиционе-развојне банке а.д. Бања Лука доноси

У П У Т С Т В О

о садржају Програма финансијског реструктурирања

 

Члан 1.

Упутством о садржају Програма финансијског реструктурирања (у даљем тексту: Упутство) прописује  се садржај Програма финансијског реструктурирања које предузеће доставља Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука ради давања мишљења о прихватљивости реструктурирања.

 

Члан 2.

Програм финансијског реструктурирања са мишљењем о прихватљивости реструктурирања Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука доставља Влади Републике Српске ради доношења коначне одлуке.

 

Члан 3. 

Програм финансијског реструктурирања обавезно садржи:

а) основне податке о предузећу,

б) податке о стању обавеза и средстава предузећа,

в) податке о пословању предузећа,

г) развојни програм предузећа,

д) преглед структуре капитала након извршене конверзије дуга у капитал,

ђ) прилоге наведене у образцу Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 4.

Поред обавезног садржаја из члана 2. овог Упутства, Банка може тражити и друге информације и документацију од предузећа, а који ће чинити саставни дио Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 5.

Уз Програм финансијског реструктурирања, предузеће обавезно доставља Банци и Одлуку о намјери реструктурирања дуга.

 

Члан 6. 

Одговорно лице у предузећу доставља Банци писмену изјаву овјерену печатом предузећа којом потврђује тачност података садржаних у Програму финансијског реструктурирања.
 
 

Члан 7. 

Саставни дио овог Упутства чини образац Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 8. 

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења

                                                  

                                                                                                                     Директор   

Јасминко Јотић

                                

 


 

 

Претрага новости

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.