Грантови зa приoритeтнe рaзвojнe прojeктe у општинама РС | Grants for priority development projects in RS municipalities) - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Подршка развоју
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ГРАНТОВИ ЗA ПРИOРИТEТНЕ РAЗВOJНЕ ПРOJEКТЕ У ОПШТИНАМА РС

 
 
Корисници
јединице локалне самоуправе у Републици Српској;
јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
 
Намјена
Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја или осталим релевантним стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):
  1. Унапређење пословног окружења на локалном нивоу доприносећи остваривању циљева Економске политике Републике Српске за 2016. годину, поглавље „Стабилан привредни раст,“ област „Унапређење пословне климе и конкурентност“, са фокусом на развој локалног пословног окружења и инфраструктуре (Приоритетна област 1),
  2. Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње те уравнотежен интегрални и рурални развој у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године, стратешки циљ 3. „Повећање степена тржишности и финализације пољопривредних производа,“ специфични циљ 3.2 „Подршка јачању тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре,“ мјера 3.2.5 и специфични циљ 3.4 „Нове инвестиције у изградњу прерађивачких капацитета у руралном подручју,“ мјера 3.4.1, те стратешки циљ 5. „Уравнотежен интегрални рурални развој,“ специфични циљ 5.1 „Побољшање доступности јавних услуга сеоском становништву, мјере 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 и специфични циљ 5.2 „Побољшање стања физичке инфраструктуре у руралном подручју“, мјере 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3 (Приоритетна област 2).

Са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву. 

Износ
Износ појединачног гранта нe мoжe бити нижи oд 50.000 КM нити виши oд 100.000 КM. Суфинaнсирaњe (искључиво у новцу) oд стрaнe подносиоца пројектног приједлога мора износити минимaлнo 25% од укупнe вриjeднoсти прojeктa.
 
Период имплементације
Укупно трајање пројекта не може бити дуже од осам (8) мјесеци.
 
Додатне информације
Више детаља о процедури за подношење захтјева може се пронаћи у Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у РС за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава. Рок за достављање пројектних приједлога је 15. новембар 2016. године, до 15h
 
За додатне информације, провјерите и нашу листу најчешћих питања (FAQ) која се односе на ову тему.
 
Повезани документи
 
Контакт телефон:   051/221-278
     

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.