Најчешћа питања | FAQ - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Најчешћа питања (FAQ)

ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ОПШТИНАМА (FAQ)

 
1. Кaко општина може да подстакне локални развој?
2. Шта су субвенције из буџета?
3. Шта су кредитно-гарантни фондови?
4. Да ли је боље давати бесповратне подстицаје или усмјерити средства у субвенционисање кредита?
5. Зашто основати кредитно-гарантни фонд?

 

 
1. Кaко општина може да подстакне локални развој?
 

Јединице локалне самоуправе могу спроводити различите активности у циљу подстицаја локалног развоја, у зависности од потреба, могућности те степена развијености општине. Неке од могућих активности су:

 1. Оснивање локалне развојне агенције;
 2. Формирање кредитно-гарантног фонда;
 3. Планирање средстава за субвенције у буџету општине;
 4. Подршка развоју новог предузетништва (инкубатори, пословне зоне, технолошки паркови, уклањање баријера за предузетнике и сл.);
 5. Припрема и израда пројеката за повлачење средстава из фондова ЕУ;
 6. Промоција потенцијала општине у циљу привлачења страних инвеститора.
  Назад на листу питања
 
2. Шта су субвенције из општинског буџета?
 

Субвенције из општинског буџета представљају финансијску подршку према идентификованим корисницима, кроз учешће у финансирању пројеката од значаја за развој локалне заједнице. Циљ субвенционисања јесте да се, кроз обезбјеђивање економске користи за предузетнике/предузећа који испуњавају одређене критеријуме, стимулише њихов развој, чиме се индиректно утиче и на структуру привреде на територији општине. ИРБРС промовише програме субвенција камата на кредите ИРБРС, који могу да се реализују кроз сарадњу јединица локалне самоуправе и финансијских посредника.

  Назад на листу питања
 
3. Шта су кредитно-гарантни фондови?
 

Сврха кредитно-гарантних фондова као финансијских инструмената јесте превазилажење проблема са колатералом (обезбјеђењем кредита), на начин да се банци дају гаранције за отплату кредита у случају да корисник (предузеће, физичко лице-предузетник, ...) није у могућности да га отплаћује.

Најчешће препреке с којима се сусрећу малa и средњa предузећа која траже финансирање под повољнијим условима су: непостојање квалитетног колатерала, непостојање адекватних доказа да је финансирање потребно, недовољне способности за припрему кредитног захтјева, релативно високи трошкови процјене кредитних захтјева, непостојање одговарајућих књиговодствених и рачуноводствених извјештаја. Извори додатних финансијских средстава најчешће су банке, које приликом доношења одлуке о одобравању кредитних захтјева малим и средњим предузећима користе два основна критерија:

 1. финансијску одрживост улагања,
 2. способност тражиоца кредита да обезбиједи одговарајући колатерал.

Наведени проблеми се превазилазе на начин да кредитно-гарантни фондови дају потребне гаранције за приступање финансијским средствима која нуде банке.

Свој примарни циљ кредитно-гарантни фондови остварују на два начина:

 1. осигуравајући дио кредитних обавеза предузетника (50%-80% укупног износа обавеза дужника),
 2. договарајући са банкама ниже каматне стопе за кредите за које кредитно-гарантни фондови издају кредитне гаранције.

Поред тога, кредитно-гарантни фондови остварују и низ других циљева: јачање приватног предузетништва, јачање економског развоја, развој тржишне економије и друго.

Захваљујући коефицијенту мултипликације којим се множи гарантни портфолио, узимајући у обзир ризик од неотплаћених кредита, и којим се дефинише максималан расположиви износ за одобрене гаранције, партнерска финансијска институција прихвата да укупан износ одобрених гаранција кредитно-гарантног фонда буде виши него што је вриједност депонованог капитала фонда. Вриједност мултипликатора се договара између фонда и финансијске институције и може износити у почетку 2, а касније 3-5, зависно од постојеће и потенцијалне стопе неисплаћених обавеза по кредитима, вриједности капитала фонда, броја и вриједности појединачних кредитних гаранција, нивоа међусобног повјерења и квалитета сарадње партнерских институција, општег нивоа ризика улагања и опште економске ситуације.

Кредитно-гарантни фондови своје активности и гаранције осигуравају инструментима који не представљају финансијско оптерећење за предузетнике и који се брзо и једноставно издају (мјенице, административне забране, јемства трећих лица и писма намјере).

  Назад на листу питања
 
4. Да ли је боље стимулисати локалну привреду кроз давање бесповратних подстицаја или кроз субвенционисање кредита?
 

Субвенционисање кредита представља неупоредиво ефикаснији начин за подстицање локалног развоја, у поређењу са бесповратним подстицајима. Постоје два главна разлога:

 • средства добијена на бесповратној основи се, у највећем броју случајева, не улажу у проширење производње и развој, већ се најчешће користе за текућу потрошњу;
 • кроз систем субвенција могуће је подржати знатно већи број корисника, него што је то случај код додјеле бесповратних средстава.

Уколико посматрамо хипотетичку ситуацију у којој општина располаже са 100.000 КМ подстицајних средстава, која додјељује на бесповратној основи у износу од 5.000 КМ по кориснику, може се израчунати да ће на тај начин бити могуће подржати 20 корисника. Под претпоставком да корисници добијена средства у цјелости уложе у производњу, укупан износ директно генерисаних инвестиција на територији општине износио би 100.000 КМ (1 КМ подстицаја = 1 КМ инвестиције).

Са друге стране, уколико општина поменутих 100.000 КМ подстицајних средства усмјери у субвенционисање кредита, постићи ће знатно боље ефекте. Под претпоставком да корисници узимају кредите у износу од 5.000 КМ, по каматној стопи од 5% (при чему општина покрива цјелокупни износ камате), било би могуће подржати чак 400 корисника, док би вриједност директно генерисаних инвестиција на територији општине износила 2 милиона КМ (1 КМ подстицаја = 20 КМ инвестиције).

  Назад на листу питања
 
5. Зашто основати кредитно-гарантни фонд?
 

Основни разлози за оснивање кредитно-гарантног фонда на подручју општине су:

 1. Рјешава се или се ублажава проблем обезбјеђења кредита за идентификоване кориснике;
 2. Утиче се на смањење каматне стопе за крајњег корисника;
 3. Може се обухватити већи број корисника.
  Назад на листу питања
 
 

Поставите питање!

Нисте пронашли информацију коју тражите? Пошаљите нам своје питање и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити.

Унесите питање:
Име и презиме:
E-mail:

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.