Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ

(Закон о друштвима за осигурање, Службени гласник РС 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

Страно друштво за осигурање, које има сједиште изван Босне и Херцеговине, може обављати дјелатности осигурања у Републици Српској у облику филијале након што добије дозволу за рад од Агенције за осигурање Републике Српске и изврши упис у судски регистар. Филијала страног друштва за осигурање има својство правног лица и под надзором је Агенције РС. Једна филијала може обављати само животно или само неживотно осигурање.

Да би страно друштво за осигурање добило дозволу за рад филијале у Републици Српској мора:

1) бити основано као акционарско друштво за осигурање или као друштво за узајамно осигурање или имати било који други облик друштва за осигурање предвиђен у земљама чланицама Европске уније, те да у матичној земљи има дозволу да обавља врсте осигурања за које тражи дозволу за пословање у Републици Српској;

2) поставити овлашћеног заступника филијале у Републици Српској. Ако је овлашћени заступник правно лице, мора имати сједиште у Републици Српској и поставити физичко лице које ће га представљати. То физичко лице мора имати боравиште у Републици Српској и испуњавати слиједеће услове: Дозвола за рад друштва за осигурање из Републике Српске је услов за упис друштва за осигурање у регистар код надлежног суда. У судски регистар се уписују и филијале друштва за осигурање, у складу са прописима о упису у судски регистар.

3) бити регистровано у земљи која допушта друштву за осигурање из Републике Српске да се оснује у складу са принципом реципроцитета;

4) имати капитал у Републици Српској који није мањи од најниже границе капитала. Минимални оснивачки капитал друштва за осигурање не може бити мањи од:

а) 2.000.000,00 КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више сљедећих врста осигурања:

 • осигурање од одговорности за моторна возила,
 • осигурање од одговорности за ваздухоплове,
 • осигурање од одговорности за бродове,
 • осигурање од опште грађанске одговорности ,
 • осигурање кредита,
 • гаранцијска осигурања.

б) 2.000.000,00 КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више сљедећих врста осигурања:

 • осигурање од посљедице несрећног случаја,
 • здравствено осигурање,
 • осигурање путничких возила-каско,
 • осигурање возила која се крећу по шинама-каско,
 • осигурање ваздухоплова-каско,
 • поморски, ријечни и каско на унутрашњим водама ,
 • осигурање робе у превозу,
 • осигурање од пожара и других опасности,
 • осигурање различитих финансијских губитака,
 • осигурање туристичких услуга.

ц) 1.000.000,00 КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више сљедећих врста осигурања:

 • остала осигурања имовине,
 • осигурања правне заштите.

д) 3.000.000,00 КМ ако друштво за осигурање обавља животно осигурање;

е) 3.000.000,00 КМ ако друштво обавља искључиво реосигурање.

Оснивачки акционарски капитал мора бити у потпуности уплаћен у новцу при оснивању и не смије потицати: из средстава кредита који је одобрило друштво у чији се капитал врши уплата; из кредита који је банка или друга финансијска институција одобрила за другу намјену; или из средстава за чији поврат је гарантовало друштво за осигурање у чији капитал се врши уплата.

5) посједовати у Републици Српској или у Федерацији Босне и Херцеговине имовину у износу једнаком најмање једној половини (1/2) минималног гарантног фонда и депозите у Републици Српској од најмање једне четвртине (1/4) тог минималног износа као гаранцију;

6) преузети обавезу, формалном изјавом коју потписују њени представници:

 • да ће за ту филијалу осигурати маргину солвентности,
 • да ће у року од два мјесеца по добијању дозволе основати у мјесту филијале административну и рачуноводствену службу која одговара послу којим се бави у Републици Српској,
 • да ће успоставити и улагати средства техничких резерви у погледу пословања у Републици Српској, у складу са члановима о неопходним техничким резервама и средствима,
 • да ће поставити овлашћеног актуара и лице одговорно за појединости које се односе на варијабилни фонд.

Дозвола за рад друштва за осигурање из Републике Српске је услов за упис друштва за осигурање у регистар код надлежног суда. У судски регистар се уписују и филијале друштва за осигурање, у складу са прописима о упису у судски регистар.

Филијале страног друштва за осигурање, које послују у Републици Српској, под надлежношћу су судова Републике Српске и дужне су поступати у складу са рачуноводственим прописима и стандардима у складу са законима Републике Српске који се односе на акционарска друштва.

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.