Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ: Повољан третман страних инвеститора

 

Закон о политици директних страних улагања у БиХ - Сл. гласник БиХ 17/98, 13/03, 48/10, 22/15 и Закон о страним улагањима - Сл. гласник РС 21/18

 
Страни улагачи:
 • имају иста права и обавезе као и домаћи улагачи
 • могу основати пословни субјекат у Републици Српској под истим условима који важе за домаће улагаче
 • имају право да инвестирају и реинвестирају добит у било који сектор привредних и непривредних дјелатности у Републици Српској, и то у истом облику и под истим условима прописаним законима Републике Српске и БиХ за домаће улагаче
 • могу стицати право својине на непокретностима у складу са прописима о стварним правима.
 • имају право да врше трансфер средстава која настану као резултат њиховог улагања у Републику Српску, без ограничења, у свакој слободној конвертибилној валути
 • могу без ограничавања запошљавати раднике из иностранства, уколико није другачије одређено посебним прописима којим се уређују области рада и запошљавања страних лица.

 

Страно улагање:

 • може бити ослобођено плаћања пореских обавеза у складу са одредбама закона којим се уређује пореска политика у Републици Српској, примјењујући начела једнаког третмана страних и домаћих улагача и подстицања улагања путем стимулативне пореске политике.
 • је изузето од плаћања царина и царинских обавеза у складу са одредбама закона којим се уређује царинска политика у БиХ.
 • у основном капиталу пословног субјекта који се бави производњом оружја, муниције, експлозива за војну употребу и војне опреме и медијским пословима, не може прећи 49% основног капитала у том пословном субјекту. Уколико постоји посебно оправдан интерес, Влада Републике Српске може донијети одлуку да улог страног улагача, код одређених пословних субјеката не подлијеже рестрикцији.

 

Пословни субјекат у својини страног улагача дужан је да градоначелнику, односно начелнику општине, у којој има регистровано сједиште, достави податке о износима реализованих страних улагања до краја марта текуће године за претходну годину (пословно име субјекта, адресу сједишта, земљу страног улагача, матични број субјекта и износ страног улагања у стварима, правима и новцу изражен у конвертибилним маркама).
 

 

 Одлука о остваривању права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина (Службени гласник БиХ бр. 24/18) предвиђа:

 • ослобађање од плаћања увозних дажбина за опрему за производњу која се не производи у БиХ, а која се увози за нову или проширење постојеће производње, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће поризводне технологије, а којом се обавља непосредна производна дјелатност.
 • ослобађање и за опрему која представља улог страног лица, тачније средства за обављање регистроване дјелатности и њихови резервни дијелови, као и за материјал за изградњу и поправак грађевинских објеката за обављање дјелатности

 

 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.