Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНИХ ЛИЦА

(Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, Службени гласник РС 24/09 и 117/11)

 
Ко се сматра странцем?

Странцем се сматра свако лице које нема држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, или лице без држављанства.

 
Како се издаје радна дозвола за странца?

Поред општих услова утврђених законом, услова одређених колективним уговором и општим актима послодавца, странац мора да испуњава и посебан услов да има радну дозволу за закључивање уговора о раду издату од Завода за запошљавање Републике Српске.

Радну дозволу за закључивање уговора о раду са странцем, на захтјев послодавца који га запошљава, издаје филијала Завода надлежна према сједишту послодавца, на основу утврђене квоте радних дозвола у Републици.

Уз захтјев за издавање радне дозволе послодавац је дужан да приложи:

 • рјешење о регистрацији, надлежног органа за обављање дјелатности послодавца,
 • податке о странцу са којим намјерава закључити уговор о раду или други одговарајући уговор, а нарочито: име и презиме, имена и презимена родитеља, датум рођења, пол, мјесто пребивалишта и адресу становања у земљи поријекла, број датум и мјесто издавања важећих путних исправа,
 • податке о радном мјесту или врсти посла, те условима рада,
 • образложење о оправданости запошљавања странца – опис посла на који се странац запошљава и врста стручне спреме и стручних знања и квалификација који се траже за обављање тог посла,
 • љекарско увјерење о радној способности (само приликом прве радне дозволе), које је издала надлежна здравствена установа Републике Српске, у складу са законом
 • овјерену копију пасоша, која је овјерена од стране надлежног органа Републике Српске или земље поријекла, у складу са законом
 
Ко је ослобођен издавања радне дозволе?

Странци који обављају волонтерски рад у хуманитарним организацијама удружењима грађана или фондацијама, ослобођени су обавезе прибављања радне дозволе.

Такође, радну дозволу за рад у РС не морају имати сљедеће категорије странаца:

 • лица која се именују на позиције члана надзорног одбора правног лица са сједиштем у Републици основаног као привредно друштво у већинском власништву правног, односно физичког лица, ако именовање нема карактер радног односа нити рад на тим позицијама траје дуже од укупно три мјесеца годишње,
 • оснивачи привредног друштва, односно предузећа са сједиштем у Републици који у том привредном друштву, односно предузећу обављају одређене послове, ако такав рад нема карактер радног односа, нити траје дуже од укупно три мјесеца годишње,
 • универзитетски наставници које високошколске установе у Републици ангажују, научници на научном или стручном усавршавању, научници који су представници међународних организација, те научници који учествују у спровођењу научноистраживачких пројеката важних за Републику,
 • стручњаци, наставници и предавачи страних културних и образовних институција, који у Републици обављају свој стручни посао у оквиру програма културне и образовне сарадње,
 • цивилни и војни службеници влада других држава који у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) долазе да раде на основу уговора о сарадњи са органима БиХ,
 • чланови научних међународних мисија, који обављају истраживања у БиХ.
 • представници вјерских заједница регистрованих у БиХ док обављају посао који је искључиво у вези са вјерском службом,
 • страни дописници акредитовани у БиХ или извјештачи страних медија,
 • умјетници и техничко особље, односно аутори и извођачи оперских, балетних, драмских и других позоришних приредби или концертних, ликовних и других културних приредби или аутори и извођачи у области музичке, музичко-сценске, плесне и балетне умјетности, као и пратеће извјештачко, организационо и техничко особље које учествује у културним радионицама, сусретима и колонијама, ако због тога у БиХ не бораве дуже од 30 дана непрекидно нити дуже од укупно три мјесеца годишње са прекидима,
 • странци који на основу уговора са Савјетом министара, Министарством одбране БиХ, Министарством правде БиХ или Министарством безбједности БиХ и Владом Републике Српске обављају послове за потребе одбране, правног система или безбједности државе или се стручно усавршавају у тим областима,
 • странци који у Републику долазе ради учествовања на спортским и шаховским приредбама,
 • стручњаци у области заштите културне баштине, библиотекарства и архивистике, ако због тога у Републици не бораве дуже од 30 дана непрекидно нити дуже од укупно три мјесеца годишње са прекидима,
 • странци које је упутио страни послодавац, а који омогућавају стручно усавршавање и обуку лицима запосленим код физичких или правних лица са сједиштем у Републици, у трајању од укупно три мјесеца годишње,
 • странци којима је одобрен привремени боравак у сврху стручног усавршавања или обуке, ако њихово стручно усавршавање не траје дуже од укупно три мјесеца годишње,
 • странци који обављају послове у вези са испоруком, монтажом и сервисом машина или опреме, ако њихов рад не траје дуже од 30 дана непрекидно нити дуже од укупно три мјесеца годишње са прекидима,
 • странци који учествују на организованим научним стручним скуповима и семинарима,
 • странци који учествују на сајамским или изложбеним приредбама на којима излаже њихов послодавац,
 • странци запослени у циркусима или забавним парковима, ако у БиХ не бораве дуже од три мјесеца годишње,
 • странац са којим је држављанин Републике односно БиХ у браку или ванбрачној заједници или је дијете држављанина Репулике односно  БиХ, ако има одобрен боравак у БиХ и
 • странци који у Републици имају статус редовног ученика или студента када обављају послове привременог карактера у складу са прописима који регулишу такво обављање послова.
Странци са одобреним сталним боравком у БиХ, странци са одобреном међународном заштитом у БиХ и странци са одобреном привременом заштитом имају право на рад у Републици Српској као и њени грађани, без обавезе прибављања радне дозволе.
 
 
Кад радна дозвола престаје да важи?

Радна дозвола престаје да важи:

 • истеком рока важења на који је издата и истеком године дана од дана издавања,
 • неодобравањем, престанком или отказом привременог боравка у БиХ,
 • престанком важења уговора о раду и
 • стављањем радне дозволе ван снаге.

Захтјев за продужење радне дозволе послодавац је дужан да поднесе у року од 30 дана прије њеног истека.

Странцу који је правоснажно осуђен за кривично дјело за које се може изрећи казна затвора или му је изречена прекршајна санкција, заштитна мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, надлежна филијала Завода ће рјешењем ставити ван снаге важећу радну дозволу и у року од три дана доставити је послодавцу код кога је странац запослен, и Републичкој инспекцији рада.

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.