Инвестирајте у Републику Српску | Invest in the Republic of Srpska - IRBRS
 
Помоћ | FAQ | Контакт Ћирилицa | Latinica | English
 Чланица
Инвестирајте у РС
Анкета
Како вам се допада наша нова База инвестиционих локација?
Веома је добра
Боља је од старе базе
Нема битнијих побољшања
Стара база је била боља
Не допада ми се уопште

ТИПОВИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

(Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС 127/08, 58/09 100/11 и 67/13)

Закон се примјењује од 1. јануара 2010. године.
 
Правне форме привредних друштава у смислу овог закона су ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (отворено и затворено).
 
Пословна јединица (огранак) привредног друштва је издвојени организациони дио привредног друштва посредством кога друштво обавља дјелатност у складу са законом. Пословна јединица нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. За обавезе према трећим лицима које настану у пословању његове пословне јединице, привредно друштво одговара неограничено.
 
Пословна јединица која је ван сједишта привредног друштва, обавезно се региструје у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката, осим ако посебним прописом није другачије уређено.
 
 
Привредно друштво стиче својство правног лица тренутком уписа у регистар пословних субјеката.
 
Ортачко друштво (о.д.) је привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања одређене дјелатности под заједничким пословним именом. Ортачко друштво одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Ортаци ортачког друштва одговорни су солидарно за све обавезе друштва цjелокупном својом имовином, ако са повјериоцем није другачије уговорено.
 
Командитно друштво (к.д.) је привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, од којих најмање једно лице одговара неограничено за његове обавезе (комплементар), а најмање једно лице одговара ограничено до висине свог уговореног улога (командитор). Командитно друштво за своје обавезе одговара цјелокупном имовином.
 
Друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) у смислу овог закона јесте привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова друштва, ради обављања одређене дjелатности под заједничким пословним именом. Друштво сa ограниченом одговорношћу одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Члан друштва са ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину друштва. Друштво са ограниченом одговорношћу може имати највише 50 чланова. Ако се број чланова друштва са ограниченом одговорношћу повећа изнад броја 50, али не више од 100 чланова, и ако се тај број одржи у периоду дужем од годину дана, то друштво мијења правну форму у форму затвореног акционарског друштва. 
 
Новчани дио основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу износи најмање 1 КМ и уплаћује се на привремени рачун до регистрације друштва.
 
 
Акционарско друштво (а.д.) је привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара, ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом - чији је основни капитал утврђен и подијељен на акције. Акционарско друштво одговара за своје обавезе цјелокупном имовином. Акционари акционарског друштва не одговарају за обавезе друштва, осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину друштва.
Акционарско друштво може издавати: обичне (редовне) и повлашћене (приоритетне, преференцијалне) акције.
Акционари имају право на дивиденду, осим ако је одлуком скупштине акционара у складу са законом, оснивачким актом или статутом одређено да добит остане нераспоређена и да се пренесе за наредне периоде (нераспоређена добит) или да се употријеби за друге намјене (на примјер за исплате запосленим, члановима управног одбора и извршним директорима).

Акционарско друштво може бити затворено и отворено.

  • Затворено акционарско друштво оснива се симултаним путем, истовременим уписом и уплатом свих акција у оснивању. Затворено акционарско друштво је друштво чије се акције издају само његовим оснивачима или ограниченом броју других лица, у складу са законом. Оно не може вршити упис акција јавном понудом или на други начин нудити своје акције јавним путем. Затворено акционарско друштво може постати отворено ако, у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности, упути јавни позив за упис и уплату акција, односно ако објави проспект за уврштење акција за трговање на берзи и другом уређеном јавном тржишту. На доношење одлуке о претварању затвореног у отворено акционарско друштво сходно се примјењују одредбе овог закона о претварању отвореног акционарског друштва у затворено. Минимални новчани улог основног капитала затвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 20.000 конвертибилних марака. Основни капитал затвореног акционарског друштва може се одлуком скупштине акционара повећати новим улозима који могу бити новчани или неновчани. Повећање основног капитала затвореног акционарског друштва може се вршити претварањем потраживања односно претварањем пореског дуга у акције, а у складу са посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.
  • Отворено акционарско друштво оснива се сукцесивним путем, упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и уплату акција. За претварање отвореног акционарског друштва у затворено акционарско друштво потребно је одобрење Комисије за хартије од вриједности, у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности. Минимални новчани улог основног капитала отвореног акционарског друштва на дан уписа у регистар износи 50.000 конвертибилних марака. Основни капитал отвореног акционарског друштва може се повећати претварањем пореског дуга у акције, у складу са посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.

 
 

 

 

 

Требате још информација?

Пошаљите своје питање >>

Позовите нас >>

 
   
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.